Psycholog Online

Psycholog Online to możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub nauki wchodzenia w głębszy kontakt ze sobą, poznawania siebie i regularnej pracy nad sobą przez osoby, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniach osobiście.

Pomoc on-line odbywa się na zasadzie WYMIANY MAILOWEJ - to NAJTAŃSZA opcja pomocy psychologicznej.

Odpowiadamy w systemie 1:1, to oznacza, że po przesłaniu do mnie maila, czekaj na odpowiedź i dopiero po jej otrzymaniu prześlij swoją.

 

Pierwsze dwie odpowiedzi bezpłatne - bywa, że to wystarcza, by człowiek mógł ruszyć z miejsca, coś zrozumieć i pójść dalej bez mojego dalszego wsparcia, być może także Tobie to wystarczy. Jeśli jednak zdecydujesz się na dłuższą metę zajmować terapią i własnym rozwojem z moją pomocą, to każda kolejna odpowiedź kosztuje 20zł (w abonamencie taniej)

 

 

Jak to wygląda?

1. Wyślij e-mail z opisem swoich trudności i oczekiwań. Proszę o podanie możliwie wielu szczegółów i rozbudowanego opisu sytuacji, jednak nie dłuższego niż 2 strony A4. Wyślij wiadomość e-mail przez formularz kontaktowy na stronie (w zakładce Kontakt) lub na adres kontakt@rozwinskrzydla-centrum.pl lub kwiatkowskamarta71@gmail.com i podaj swój adres mailowy. Kiedy otrzymam wiadomość odpowiem z adresu e-mail właściwego dla strony (kontakt@rozwinskrzydla-centrum.pl). Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu trzech dni roboczych, z informacją, że otrzymałam wiadomość, sprawdź zakładkę SPAM.

2. Odpowiem na wiadomość, którą wysyłasz w ciągu trzech dni roboczych.

3. Dopiero PO otrzymaniu odpowiedzi ode mnie wyślij swoją kolejną wiadomość. Ponownie zaczekaj do trzech dni roboczych na odpowiedź ode mnie. Dwie pierwsze odpowiedzi wysyłam bezpłatnie.

4. Jeśli zdecydujesz się na dalszą wymianę wiadomości i długoterminową pracę nad sobą, wyślij kolejny e-mail, tak jak do tej pory, jednak tym razem załącz dodatkowo potwierdzenie wykonania przelewu za odpowiedź, którą dopiero otrzymasz. Kwota za każdą odpowiedź , wg cennika, poniżej.

5. Czekaj na odpowiedź, tak jak poprzednio do 3 dni roboczych.

6. Nie wysyłaj kilku maili jeden po drugim. Może to spowodować brak odpowiedzi z mojej strony. Dlatego wyślij jedną  wiadomość, a kolejną dopiero PO otrzymaniu ode mnie odpowiedzi

 

Ważne:

-Dwie pierwsze odpowiedzi ode mnie są bezpłatne, za każdą kolejną wymagany jest przelew (potwierdzenie wyślij wraz z najbliższym mailem, na który będziesz oczekiwać odpowiedzi).

-Może się zdarzyć, że z powodów technicznych mail nie dotrze do mnie lub moja odpowiedź do Ciebie. W tym wypadku proszę o kontakt i informację raz jeszcze, najlepiej inną drogą, jednak nie wcześniej, niż po upływie trzech dni roboczych od momentu wysłania do mnie wiadomości

- Możesz wykupić abonament miesięczny lub dwumiesięczny. Obowiązuje wtedy stała opłata, niezależna od liczby otrzymanych ode mnie odpowiedzi. Uwaga! Nadal mam czas do trzech dni roboczych na odpowiedź, więc proszę o cierpliwość.

-nie ma obowiązku podawania danych osobowych, konwersacja może być anonimowa. Jeśli jednak zamierzasz kontynuować konwersację i uiszczać opłatę za odpowiedzi (powyżej dwóch maili) wymagane jest, abyś był osobą pełnoletnią. W przeciwnym wypadku wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

 

CENNIK

Dwie pierwsze odpowiedzi, które wyślę, są bezpłatne. Wtedy zdecydujesz, czy zamierzasz kontynuować wymianę wiadomości.

 

Cena regularna za każdą kolejną odpowiedź ode mnie 20zł, płatne z góry.

Aby otrzymać odpowiedź wymagane jest przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu.

 

Abonament miesięczny 100zł płatny z góry

 

Nr konta 13 1140 2004 0000 3102 5204 1000 Marta Kwiatkowska, w tytule nalezy wpisać imię i nazwisko lub pseudonim (jeśli wiadomości wysyłane są pod pseudonimem)

Uiszczając opłatę, zgadzasz się z warunkami Regulaminu

 

 

Regulamin świadczenia usług Pomocy Online

§ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Psychologiem a Klientem.
 2. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem serwisu bądź adresu e-mail.
 3. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Psychologowi.
 4. Psycholog nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych informacji na temat jego wieku (pełnoletniość) oraz na temat pełnej zdolności do czynności prawnych

§ II.
SŁOWNICZEK REGULAMINU

 1. Słowa użyte w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie jakie mają potocznie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące znaczenie:
  • Adres e-mail Klienta – oznacza adres poczty elektronicznej, z której Klient wysyła wiadomości
  • Klient – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Psychologa w ramach serwisu,
  • Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.),  jest jednocześnie usługodawcą Pomocy Online i oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem
  • Serwis – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej www.rozwinskrzydla-centrum.pl do której ten dysponuje stosownym prawem,
  • Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług psychologicznych drogą elektroniczną,
  • Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Psychologa w ramach serwisu, a nie będące usługą psychologiczną,
  • Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne świadczone przez Psychologa, drogą mailową, polegające w szczególności na terapii i udzielaniu pomocy psychologicznej.

 

§ III.
USŁUGI

 1. Klient może uzyskać możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych w formie Pomocy Online, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usług.
 2. Usługi płatne za konsultacje mailowe, dokonywane mogą być przelewem tradycyjnym
 3. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psychologa.

§ IV.
FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

 1. Świadczenie usług psychologicznych przez Psychologa na rzecz Klienta w zakresie Pomocy Online może nastąpić poprzez wymianę wiadomości e-mail
 2. Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Klienta.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi przez Psychologa na mail od Klienta w czasie maksymalnym wynoszącym 3 dni robocze od momentu otrzymania wiadomości.

§ V.
FORMA PROWADZENIA WYMIANY WIADOMOŚCI W USŁUDZE POMOCY ONLINE

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług Pomocy Online niezbędne jest przesłanie wiadomości e-mail przez formularz kontaktowy na stronie www.rozwinskrzydla-centrum.pl
  lub na adres mailowy kontakt@rozwinskrzydla-centrum.pl, wraz z opisem trudności i/lub oczekiwań
 2.  Klient otrzyma odpowiedź na wysłaną wiadomość w ciągu 3 dni roboczych na adres, z którego została wysłana pierwsza wiadomość
 3. Po otrzymaniu odpowiedzi kontakt może być kontynuowany przez wysłanie kolejnej wiadomości przez Klienta oraz odpowiedź na tę wiadomość przez Psychologa w ciągu kolejnych 3 dni roboczych. Czynności opisane w punkcie 3 mogą być kontynuowane do czasu, aż jedna ze stron zrezygnuje z dalszej współpracy.
 4. Pomoc Online możliwa jest poprzez wysyłanie wiadomości w systemie 1 na 1. To oznacza, że na jedną wiadomość zostaje wysłana jedna odpowiedź. Klient zobowiązuje się do wysyłania tylko jednej wiadomości aż do czasu uzyskania na tę wiadomość odpowiedzi. Dopiero wtedy może wysłać kolejną wiadomość. Umożliwia to zachowanie przejrzystości konwersacji i zapobiega spamowi.
 5. Psycholog, po wysłaniu ostrzeżenia, może odmówić kontynuowania Pomocy Online i odpowiadania na wiadomości, gdy zasada wysyłania wiadomości w systemie 1 na 1, opisana w poprzednim punkcie (pkt.4 § V), zostanie przez Klienta naruszona.

 

§ VI.
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA

 1. Pierwsze dwie wysłane przez Psychologa odpowiedzi są bezpłatne, każda kolejna odpowiedź Psychologa jest opłacana przez Klienta z góry za pomocą przelewu na konto 13114020040000310252041000.
 2. Wraz z wiadomością wysłaną przez Klienta, w celu otrzymania odpowiedzi wymagane jest załączenie do tejże wiadomości potwierdzenia wykonania przelewu. Brak załączonego potwierdzenia skutkuje brakiem odpowiedzi mailowej na tę wiadomość ze strony Psychologa.
 3. Cena za każdą odpowiedź wg cennika.
 4.  W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi psychologicznej przez Psychologa
 5. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub nie przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu wraz z wiadomością, na którą Klient oczekuje odpowiedzi, powoduje, że Psycholog nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta, co oznacza brak wysłania odpowiedzi przez Psychologa.
 6. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Psychologa.
 7. Psycholog zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
 8. Psycholog wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.

 

§ VII.

POUFNOŚĆ I ANONIMOWOŚĆ

1. Klient ma obowiązek podać swoje imię i nazwisko i informację o pełnoletności, a jeśli jest osobą niepełnoletnią wysłać skan podpisanej przez opiekuna prawnego zgody (formularz zgody wysyła Psycholog)

2.Psycholog ma obowiązek zachowania poufności informacji udzielanych przez Klienta, chyba że przepisy prawa polskiego nakazują inaczej. Podane przez Klienta informacje i dane są wykorzystywane jedynie do komunikacji z Klientem i do celów konsultacji/terapii i są przetwarzane przez Psychologa.

3. Wystawienie formalnej diagnozy psychologicznej, jest możliwe  jedynie podczas osobistej sesji indywidualnej. Nie ma możliwości wystawienia przez Psychologa formalnej diagnozy jedynie za pośrednictwem kontaktu mailowego. Diagnoza wystawiona bez osobistego spotkania na sesji indywidualnej, a jedynie poprzez wymianę wiadomości drogą mailową, mogą być traktowane tylko jako wskazówki dla własnego rozwoju i należy ją traktować z ostrożnością.  

§ VIII.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Psycholog:

 

 • zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 • kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997r.
 • ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 • może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 •  nie ma obowiązku wysyłania odpowiedzi e-mail, w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
 • nie ma obowiązku kontynuowania wymiany wiadomości e-mail, w przypadku  naruszenia zasady wysyłania wiadomości w systemie 1 na 1, opisanej w pkt 4. § V)
 • w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
 • ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 • ma prawo do zakończenia kontaktu mailowego, gdy Klient łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
 • ma prawo do zmiany postanowień regulaminu
 • nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przejęcie informacji o Kliencie przez osoby trzecie, wynikające z działań na które Psycholog, a także Klient, nie wyrazili zgody. Mowa tu o włamaniach na konto, podszywania się innej osoby pod Klienta lub pod Psychologa, przejęcie adresu e-mail przez osobę trzecią, na co Psycholog nie ma wpływu.
 • nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie wiadomości od Klienta z powodów niezależnych od Psychologa

 

Klient:

 

 • ma prawo kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Psychologowi.
 • ponosi odpowiedzialność za efekty terapii z Psychologiem
 • ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego adresu poczty e-mail przed osobami trzecimi, jeśli zależy mu na zachowaniu poufności konwersacji mailowej.
 • bierze pod uwagę ewentualną możliwość zaginięcia wiadomości i nie otrzymania odpowiedzi od Psychologa z powodów natury technicznej. Zobowiązany jest wówczas do poinformowania o tym fakcie psychologa, przesyłając stosowną wiadomość lub poprzez inną formę kontaktu, jeśli decyduje się na podjęcie postępowania reklamacyjnego, w przedziale czasu od 3 dni od wysłania wiadomości wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu do 30 dni. Zgłoszone nieotrzymanie odpowiedzi od Psychologa po upływie 30 dni skutkuje brakiem możliwości zrealizowania reklamacji

§IX.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Psychologa, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Psychologa kontakt@rozwinskrzydla-centrum.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację Klienta będącego  stroną umowy oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Psychologa.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona nie później niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Psychologa.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Psychologa nastąpi niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ X.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.
 2. www.rozwinskrzydla-centrum.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.
 3. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Psychologiem a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby firmy Psychologa, tj. we Wrocławiu
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)